Selle domeeni suunamine ei ole aktiveeritud.

ID-kaardi väljastamisel luuakse kodanikule võimalus kasutada ametlikku e-posti aadressi (näiteks: eesnimi.perekonnanimi@eesti.ee) ja isiku domeeni suunamise teenust. Domeen on samal kujul kui e-posti aadress (näiteks: eesnimi.perekonnanimi.eesti.ee).

Isiku domeeni suunamist saab aktiveerida aadressil: https://www.eesti.ee/portaal/!postisysteem.isikudomeen

Riigi Infosüsteemi Amet ei vastuta edasisuunatud veebilehtede sisu eest. Kui isik märgib enda domeeni adressaadiks veebilehe, mis on heade kommete ja tavadega vastuolus, sisaldades õhutusi rassismile, vaenule ja vihkamisele, sisaldades laimu või pornograafiat, kutsub üles narkootikumide, alkoholi, tubakatoodete ja relvade kasutamisele, riigi kukutamisele või reetmisele, siis jätab Riigi Infosüsteemi Amet endale õiguse suunamine tühistada ning vajadusel edastada isikut puudutav info uurimisorganitele.


The forwarding of this domain is not activated.

With issuing of the ID-card person gets the possibility to use official e-mail address (e.g. givenname.surname@eesti.ee) and forward personal domain. The domain is similar to e-mail address (e.g. givenname.surname.eesti.ee).

Personal domain can be activated: https://www.eesti.ee/portaal/!postisysteem.isikudomeen

Estonian Information System's Authority does not take responsibility for the content of forwarded domain's. If the person forwards the domain to web page address which has content to encourage racism, hatred, includes defame or pornography, provokes to usage of drugs, alcohol, tobacco products or guns, encourages treason or overthrow of the State, than Estonian Information System's Authority has the right to cancel forwarding of the domain and to forward the content of web page to investigating institutions.


Перенаправление этого домена не активировано.

При получении ID-карты человеку предоставляется возможность использовать официальный адрес электронной почты (например: имя.фамилия@eesti.ee) и услугу перенаправления личного домена. Домен имеет схожий с адресом электронной почты вид (например: имя.фамилия.eesti.ee).

Услугу перенаправления личного домена можно активировать по адресу: https://www.eesti.ee/portaal/!postisysteem.isikudomeen

Департамент Государственной Инфосистемы не несёт ответственности за содержание страниц перенаправленний доменов. Если пользователь перенаправит личный домен на страницу не соблюдающую принципы приличия и содержит призыв к рассизму или ненависти, содержит клевету или порнографию, призывает к исползованию наркотиков, алкоголя, табака, оружия, либо призывает к свержению правительства или предательству, то Департамент Государственной Инфосистемы оставляет за собой право отменить перенаправление личного домена и передать информацию в дознавательные органы.